Relasjonsledelse

Hva relasjonsledelse handler om 

Denne formen for ledelse, tilpasset norsk kultur og arbeidsliv, utviklet av Jan Spurkeland danner et viktig grunnlag for Marys Place leveranser.

Teorien om relasjonsledelse bygger på to hovedprinsipper:

  • Bevisstheten om avhengighet
  • Bevisstheten om relasjonelt mot

Avhengighet er ikke å forstå som ufrihet eller bånd som hindrer handlefrihet, men heller betydningen av et aktivt og kreativt samarbeidsforhold til menneskene i den settingen en befinner seg i. Skjebnefellesskapet gjør at relasjonskompetansen settes på prøve. Avhengighetene er oftest forhåndsbestemt av andre enn de involverte. Det stiller krav til profesjonalitet og fleksibilitet.Relasjonsledelse setter medarbeideren i sentrum for lederens oppmerksomhet for å skape ønskede resultater. Lederen får autoritet via en positiv relasjon til hver enkelt medarbeider og selve relasjonen har en motiverende kraft.

Menneskesynet i relasjonsledelse:

Oppsummert kan en si at relasjonsledelse som menneskesyn innebærer følgende:

  • Medarbeiderne er viktigere enn andre ressurser
  • Medarbeidere tar ansvar og vil bidra
  • Medarbeidernes kompetanse er avgjørende
  • Medarbeiderne utvikler seg og endrer adferd
  • Ulike kompetanser kan danne ulike lag
  • Mennesker liker å jobbe sammen og lære av hverandre
  • Ledelse av kompetente medarbeidere skal ikke preges av kontrolltiltak
  • Medarbeidere lar seg påvirke av god ledelse.

Relasjonsledelse er ingen lettvint vei mot målet, men resultatene av å utøve avansert relasjonsledelse vil være varige og bærekraftige.

Relasjonelt mot og relasjonell feighet

Relasjonelt mot og relasjonell feighet er to svært sentrale begreper innenfor relasjonsledelse. Relasjonelt mot går på ren psykisk styrke og vilje til å møte andre mennesker når dette kjennes ubehagelig. I lederutviklingsprogrammer har vi mye fokus på verktøy og trening for å utvise relasjonelt mot. Relasjonell feighet er den motsatte reaksjonen på relasjonelle utfordringer. Relasjonell feighet slår ut i alt fra unnlatelsessynder og unnvikende adferd til ansvarsfraskrivelse og uærlighet.

Dialog

I relasjonsledelse er en leders aller viktigste verktøy er dialog og trening i kommunikasjon og dialog er viet stor plass i våre utviklingsprogram i relasjonsledelse. Dialog står i sentrum for mange ledelsesoppgaver, både i interne og eksterne sammenhenger og er en viktig ferdighet for å oppnå resultater.

Motivasjon

I relasjonsledelse er tenkningen at helheten i lederstilen er lederens motivasjonskraft, og en leder må vite en hel del om motivasjon. En god relasjon er i seg selv motiverende. I vårt program har vi fokus på at ledere kjenner til begrepene motivasjonskraft og motivasjonskilder. Vi arbeider med bevisstgjøring rundt egen motivasjonskraft og verktøy for å kartlegge motivasjon.

 Relasjonsfremmende og relasjonssvekkende adferd

Med relasjonsfremmende adferd mener vi interesser for medarbeidere, oppmerksomhet på mellommenneskelige følelser og reaksjoner, omsorg for andres utvikling og trivsel, humor, kreativitet og dialog. Gjennom all denne adferden går det en rød tråd; evnen til å bry seg om andre og det som samspillet med andre innebærer av muligheter.

Elementene i relasjonsfremmende adferd er beskrevet i modellen for Relasjonskompetanse. Uttrykket relasjonskompetanse dekker de ferdighetene, evnene og holdningene mennesker trenger for å etablere, utvikle, vedlikeholde og reparere kontakt med andre mennesker. Personlig utvikling innenfor dimensjonene er et viktig fundament i vår ledertrening.

Kartlegging av relasjoner

Som beskrevet innledningsvis er bevisstheten om avhengighet noe av selve kjernen i relasjonsledelse. Relasjonsbåndene til dine avhengigheter påvirker dine resultater og din suksess. Relasjonsbåndene til dine medarbeidere har størst avhengighet – en leder kan ikke overleve uten brukbare eller gode relasjoner til sine medarbeidere (nei, det gjelder ikke bare i fotballens verden)

Forskning som støtter relasjonsledelse

Positiv psykologi kan sies å være grunnlaget for relasjonsledelse. Særlig Martin Seligman og hans arbeid har hatt betydning for forskning og utvikling av positiv psykologi. Du kan lese mer om hans arbeid på https://www.authentichappiness.sas.upenn.edu/

 

Kontakt martha.torvik@gmail.com for mer informasjon 

%d bloggers like this: