Hva er Marys Place

Marys Place er et konsulentselskap knyttet til Relasjonsledelse Norge. Selskapet eies og drives av Martha Torvik.

Marys Place tilbyr kurs, lederutvikling, rådgivning, prosessledelse og foredrag for bedrifter, skoler, idrettslag og foreninger.

Metodikk og verktøy er i hovedsak hentet fra Jan Spurkelands teorier om Relasjonsledelse og Relasjonskompetanse. Teoriene tar utgangspunkt i den norske arbeidslivsmodellen hvor inkludering, likeverd og medbestemmelse står sentralt.
Teoriene belyses gjennom case, refleksjonsoppgaver, bruk av relevante verktøy og praktiske eksempler tilpasset den enkelte målgruppe.

​Relasjonsledelse

Teorien om relasjonsledelse bygger på to hovedprinsipper:

 • Bevisstheten om avhengighet
 • Bevisstheten om relasjonelt mot

Avhengighet er ikke å forstå som ufrihet eller bånd som hindrer handlefrihet, men heller betydningen av et aktivt og kreativt samarbeidsforhold til menneskene i den settingen en befinner seg i. Skjebnefellesskapet gjør at relasjonskompetansen settes på prøve. Avhengighetene er oftest forhåndsbestemt av andre enn de involverte. Det stiller krav til profesjonalitet og fleksibilitet.Relasjonsledelse setter medarbeideren i sentrum for lederens oppmerksomhet for å skape ønskede resultater. Lederen får autoritet via en positiv relasjon til hver enkelt medarbeider og selve relasjonen har en motiverende kraft.Oppsummert kan en si at relasjonsledelse som menneskesyn innebærer følgende:

 • Medarbeiderne er viktigere enn andre ressurser
 • Medarbeidere tar ansvar og vil bidra
 • Medarbeidernes kompetanse er avgjørende
 • Medarbeiderne utvikler seg og endrer adferd
 • Ulike kompetanser kan danne ulike lag
 • Mennesker liker å jobbe sammen og lære av hverandre
 • Ledelse av kompetente medarbeidere skal ikke preges av kontrolltiltak
 • Medarbeidere lar seg påvirke av god ledelse.

Relasjonsledelse er ingen lettvint vei mot målet, men resultatene av å utøve avansert relasjonsledelse vil være varige og bærekraftige.

Relasjonelt mot og relasjonell feighet

Relasjonelt mot og relasjonell feighet er to svært sentrale begreper innenfor relasjonsledelse. Relasjonelt mot går på ren psykisk styrke og vilje til å møte andre mennesker når dette kjennes ubehagelig. I lederutviklingsprogrammer har vi mye fokus på verktøy og trening for å utvise relasjonelt mot. Relasjonell feighet er den motsatte reaksjonen på relasjonelle utfordringer. Relasjonell feighet slår ut i alt fra unnlatelsessynder og unnvikende adferd til ansvarsfraskrivelse og uærlighet.

Dialog

I relasjonsledelse er en leders aller viktigste verktøy er dialog og trening i kommunikasjon og dialog er viet stor plass i våre utviklingsprogram i relasjonsledelse. Dialog står i sentrum for mange ledelsesoppgaver, både i interne og eksterne sammenhenger og er en viktig ferdighet for å oppnå resultater.

Motivasjon

I relasjonsledelse er tenkningen at helheten i lederstilen er lederens motivasjonskraft, og en leder må vite en hel del om motivasjon. En god relasjon er i seg selv motiverende. I vårt program har vi fokus på at ledere kjenner til begrepene motivasjonskraft og motivasjonskilder. Vi arbeider med bevisstgjøring rundt egen motivasjonskraft og verktøy for å kartlegge motivasjon.

 Relasjonsfremmende og relasjonssvekkende adferd

Med relasjonsfremmende adferd mener vi interesser for medarbeidere, oppmerksomhet på mellommenneskelige følelser og reaksjoner, omsorg for andres utvikling og trivsel, humor, kreativitet og dialog. Gjennom all denne adferden går det en rød tråd; evnen til å bry seg om andre og det som samspillet med andre innebærer av muligheter.

Elementene i relasjonsfremmende adferd er beskrevet i modellen for Relasjonskompetanse. Uttrykket relasjonskompetanse dekker de ferdighetene, evnene og holdningene mennesker trenger for å etablere, utvikle, vedlikeholde og reparere kontakt med andre mennesker. Personlig utvikling innenfor dimensjonene er et viktig fundament i vår ledertrening.

Kartlegging av relasjoner

Som beskrevet innledningsvis er bevisstheten om avhengighet noe av selve kjernen i relasjonsledelse. Relasjonsbåndene til dine avhengigheter påvirker dine resultater og din suksess. Relasjonsbåndene til dine medarbeidere har størst avhengighet – en leder kan ikke overleve uten brukbare eller gode relasjoner til sine medarbeidere (nei, det gjelder ikke bare i fotballens verden)

 

Relasjonskompetanse

Relasjonskompetanse kan forstås som ferdigheter, evner og holdninger som etablerer, utvikler og vedlikeholder relasjoner mellom mennesker. Relasjonskompetanse kan i stor grad læres gjennom trening. Grunnleggeren av teoriene har identifisert 13 komponenter som inngår i Relasjonskompetanse. Disse komponentene presenteres i et radarhjul sammen med den 14. dimensjonen som er måldimensjonen resultatorientering. Forskning viser at høy grad av mestring i de 13 dimensjonen påvirker bedrifters resultat positivt.

 

Rdarhjulet for Relasjonskompetanse.png

De 14 dimensjonene

 1. Beskriver menneskeorienter adferd og evne til og interesse for å bli kjent med mennesker.
 2. Selve bærebjelken i en relasjon. Dimensjonen sier noe om hvordan tillit bygges i et mellommenneskelig forhold.
 3. Dialogferdigheter individ. Dimensjonen beskriver den gode samtalens kvaliteter og teknikker samt dialogledelse.
 4. Ferdighetene beskrives ut fra delferdighetene gi og få positive tilbakemeldinger, gi og få korrektive tilbakemeldinger samt betydningen av ingen tilbakemeldinger.
 5. Dialogferdigheter i gruppe. Ferdigheten handler om ledelse av gruppesamtaler og ledelse av møter.
 6. Dimensjonen beskriver betydningen av gode relasjoner og viktige elementer for å bygge gode relasjoner.
 7. Vektlegger lederens bevissthet rundt egen synlighet.
 8. Utvikling / motivasjon. Dimensjonen beskriver en utviklingsorientert lederstil samt coaching. Omhandler også tema som indre og ytre motivasjon og bevisstgjøring rundt egen motivasjonskraft.
 9. Dette handler om kreativitetsledelse – hva som er viktig for å skape et arbeidsmiljø med kreativitet, en innovativ lederstil og evne til å la andre bruke flere sider ved seg selv.
 10. Konflikthåndtering. Dimensjonen omtaler ferdigheter og holdninger i aktiv håndtering av konflikter.
 11. Emosjonell modenhet. Dette handler om empati og emosjonell intelligens.
 12. Handler om relasjonell ferdighet som har konsekvenser for ledelse, nærvær, helse og arbeidsmiljø.
 13. Dimensjonen sier noe om evnen til å gjøre andre gode og bygge opp andres selvfølelse og kompetanse.
 14. Evne til å skape og levere resultater. Dimensjonen har en kontrollfunksjon for virkningen av de andre.

Selv om vi i hovedsak jobber med Relasjonskompetanse i arbeidslivet vil nok de fleste av våre kursdeltakere også reflektere over samhandling og relasjonelle utfordringer i familie, omgangskrets og fritidsaktiviteter. Det er de samme kompetansene som underbygger samhandling på alle livets arenaer.

Det er utviklet flere måleverktøy basert på Radarhjulet, blant annet kartlegging av relasjonskompetanse for ledere og personer uten lederansvar, samt måling av lagkvaliteten i team.

Når jeg underviser i Relasjonskompetanse presenterer jeg alltid grunnprinsippene i modellen og gir et oversiktsbilde. Hvor mye vi går inn i de enkelte elementene variere ut fra tiden vi har til disposisjon og bestillingen fra den enkelte.

I en utviklingsprosess som kjøres over tid kan det være naturlig å trene deltakerne innenfor hver dimensjon, mens det i andre prosesser kan være ønskelig å sette hovedfokus på en eller utvalgte dimensjoner. Det er utviklet et bredt sett med treningsoppgaver og verktøy basert på radarhjulet. Sammensetning av innhold og bruk av verktøy avklares sammen med oppdragsgiver.

Reklamer