Relasjonskompetanse

Hva relasjonskompetanse handler om 

Relasjonskompetanse kan forstås som ferdigheter, evner og holdninger som etablerer, utvikler og vedlikeholder relasjoner mellom mennesker. Relasjonskompetanse kan i stor grad læres gjennom trening. Grunnleggeren av teoriene (Jan Spurkeland, http://www.relasjonsledelse.no ) har identifisert 13 komponenter som inngår i Relasjonskompetanse.

Disse komponentene presenteres i et radarhjul sammen med den 14. dimensjonen som er måledimensjonen resultatorientering. Forskning viser at høy grad av mestring i de 13 dimensjonene påvirker bedrifters resultat positivt.

 

Radarhjulet for relasjonskompetanse

Rdarhjulet for Relasjonskompetanse.png

 

De 14 dimensjonene

 1. Beskriver menneskeorienter adferd og evne til og interesse for å bli kjent med mennesker.
 2. Selve bærebjelken i en relasjon. Dimensjonen sier noe om hvordan tillit bygges i et mellommenneskelig forhold.
 3. Dialogferdigheter individ. Dimensjonen beskriver den gode samtalens kvaliteter og teknikker samt dialogledelse.
 4. Ferdighetene beskrives ut fra delferdighetene gi og få positive tilbakemeldinger, gi og få korrektive tilbakemeldinger samt betydningen av ingen tilbakemeldinger.
 5. Dialogferdigheter i gruppe. Ferdigheten handler om ledelse av gruppesamtaler og ledelse av møter.
 6. Dimensjonen beskriver betydningen av gode relasjoner og viktige elementer for å bygge gode relasjoner.
 7. Vektlegger lederens bevissthet rundt egen synlighet.
 8. Utvikling / motivasjon. Dimensjonen beskriver en utviklingsorientert lederstil samt coaching. Omhandler også tema som indre og ytre motivasjon og bevisstgjøring rundt egen motivasjonskraft.
 9. Dette handler om kreativitetsledelse – hva som er viktig for å skape et arbeidsmiljø med kreativitet, en innovativ lederstil og evne til å la andre bruke flere sider ved seg selv.
 10. Konflikthåndtering. Dimensjonen omtaler ferdigheter og holdninger i aktiv håndtering av konflikter.
 11. Emosjonell modenhet. Dette handler om empati og emosjonell intelligens.
 12. Handler om relasjonell ferdighet som har konsekvenser for ledelse, nærvær, helse og arbeidsmiljø.
 13. Dimensjonen sier noe om evnen til å gjøre andre gode og bygge opp andres selvfølelse og kompetanse.
 14. Evne til å skape og levere resultater. Dimensjonen har en kontrollfunksjon for virkningen av de andre.

Les mer om relasjonskompetanse i denne artikkelen: http://www.forebygging.no/Global/Spurkelandartikkel%20nr.%202.pdf

 

Å utvikle relasjonskompetanse

Selv om vi i hovedsak jobber med Relasjonskompetanse i arbeidslivet vil nok de fleste av våre kursdeltakere også reflektere over samhandling og relasjonelle utfordringer i familie, omgangskrets og fritidsaktiviteter. Det er de samme kompetansene som underbygger samhandling på alle livets arenaer.

Det er utviklet flere måleverktøy basert på Radarhjulet, blant annet kartlegging av relasjonskompetanse for ledere og personer uten lederansvar, samt måling av lagkvaliteten i team.

Når jeg underviser i Relasjonskompetanse presenterer jeg alltid grunnprinsippene i modellen og gir et oversiktsbilde. Hvor mye vi går inn i de enkelte elementene variere ut fra tiden vi har til disposisjon og bestillingen fra den enkelte.

I en utviklingsprosess som kjøres over tid kan det være naturlig å trene deltakerne innenfor hver dimensjon, mens det i andre prosesser kan være ønskelig å sette hovedfokus på en eller utvalgte dimensjoner. Det er utviklet et bredt sett med treningsoppgaver og verktøy basert på radarhjulet. Sammensetning av innhold og bruk av verktøy avklares sammen med oppdragsgiver.

Mer informasjon hos martha.torvik@gmail.com

%d bloggers like this: