Marys Place tilbyr

Alle tjenestene i Marys Place har Relasjonskompetanse og Relasjonsledelse som teoretisk fundament.  Ved hjelp av dialog, praktiske verktøy og aktuelle eksempler tilpasses alle leveranser den enkelte oppdragsgivers utfordringer og målsetninger.

 

Krakken har tre bein

Prosessledelse

Prosessledelse kan forstås som å skape interaksjon på tvers i organisasjonen og mellom topp og bunn, og å fasilitere endring ved hjelp av gode samtaler og relevante  spørsmål.  Vellykkede prosesser krever målstyrt ledelse, koordinering og kontinuitet, relevante verktøy og metodikk, og evne til å skape involvering og eierskap.

Menneskene er den viktigste suksessfaktoren i all utvikling, enten det handler om endring og omstilling, styrking av verdibaserte kulturer, teamutvikling eller lederutvikling.

Marys Place tilbyr prosessledelse tilpasset norsk arbeidsliv og norske tradisjoner.  Vi har en menneskeorientert tilnærming i vårt arbeid og er opptatt av at hver enkelt skal bidra på veien mot målet.

 

Løping i Åmotan

Kurs 

Kurs av kortere eller lengre varighet basert på teoriene innenfor Relasjonsledelse, Relasjonskompetanse, Relasjonspedagogikk, Prestasjonshjelp og Tilpasset ledelse.

Alle kursene tar utgangspunkt i teoriene utviklet av Jan Spurkeland. Formidlingsformen kombinerer presentasjon av aktuell teori knyttet opp mot praktiske eksempler, innføring i relevante verktøy, dialog, refleksjon og gruppeoppgaver.

Alle kursene tilpasses den enkelte målgruppens behov og ståsted med hensyn til utvalg av tema, kontekst, bruk av case og eksempler .

 

Rdarhjulet for Relasjonskompetanse

Lederutvikling

Ledelse er å utløse energi hos andre og å påvirke arbeidsinnsats og arbeidsglede. Ledelse er mer enn administrasjon, ledelse er å skape resultater gjennom samhandling. Nyere forskning viser at støttende ledelse lønner seg og at medarbeidere som blir sett og verdsatt både trives og presterer  bedre.

Ved bruk av 360 graders lederevaluering kartlegger vi lederens kompetanse og utviklingsmuligheter innenfor de fjorten dimensjonene i Relasjonkompetanse.

Kartleggingen gir lederen en grundig analyse av egen lederadferd, styrker og utviklingsområder.  Gjennom dialog og tett oppfølging veileder, støtter og bistår vi lederne i å ta ut sitt beste potensiale som menneskeorientere relasjonsledere.

 

lagkvalitet

Teamutvikling

Et team er aldri sterkere enn den svakeste relasjonen i laget, de beste teamene er  de som klarer å ta ut det beste potensialet i alle sine medlemmer.

Det finnes ingen kjappe løsninger for å utvikle effektive team med gode lagferdigheter. I våre prosesser arbeider vi med å styrke relasjonene mellom individene i laget slik at de skal være i stand til å tåle trykk og temperatur som naturlig oppstår i et arbeidsfellesskap. Vi fokuserer på styrkene til den enkelte og utvikling av produktivt samspill i laget.

Gjennom kartlegging av lagets kvalitet på områder som tillit, lojalitet og samhold, prestasjoner, samspill og konflikthåndtering vil vi kunne peke på viktig forbedringsområder og lede laget gjennom prosessen.

Kartleggingen gir to profiler, en basert på den enkeltes egenevaluering og en aggregert profil for hele laget.  I samarbeid med prosessleder setter gruppen sine utviklingsmål og tiltak for gjennomføring i utviklingsprosessen. Hvor mange utviklingsmål, tiltak og tidsløp avhenger av det enkelte lags nåsituasjon og utfordringer. Prosessen avsluttes med en ny kartlegging for å evaluere effekten av prosessen, samt sette kursen videre for laget.

Verktøyet egner seg godt til bruk i arbeidsgrupper, avdelinger, ledergrupper, idrettslag, spillergrupper eller andre som er avhengig av å fungere godt som team for å skape resultat.

 

Konfliktutvikling

 Konflikthåndtering

Nylig svarte 3 av 4 i en større undersøkelse (Sariba 2017) at de har opplevd konflikter på arbeidsplassen. Vi må bare slå fast at konflikter er en del av hverdagen på de aller fleste arbeidsplasser. De færreste av oss liker konflikter og det er lett å føle seg utilstrekkelig og usikker i håndteringen av konflikter.

Vi tilbyr konfliktløsning ved hjelp av verktøy og metodikk basert på relasjonskompetanse og positiv psykologi.  Hovedelementet i vår metodikk er å reparere relasjonene mellom de involverte slik at de blir i stand til å legge konflikten bak seg og fornye tilliten og samarbeidet seg imellom. For oss handler det i stor grad om å snu de mentale bildene deltakerne i en konflikt har fått av hverandre.

 

Mål

Treningsstudio for ledere

Ledelse er makt og ansvar. Ledelse er strategi og planlegging, å styre skuta, drifte og delegere, beslutte og kontrollere.  De fleste har et bevisst forhold til disse aktivitetene når de går inn i en lederrolle. Men har du tenkt over at det som har aller størst betydning for din posisjon er hvordan du håndterer de mellommenneskelige oppgavene?

Å være leder betyr at du skal håndtere mennesker. Mennesker i alle situasjoner. Mennesker som er engasjert, motivert og klar for utvikling. Mennesker som krangler, mennesker som underpresterer. Mennesker blir syke, og mennesker dør. Mennesker trenger å bli sett, forstått og anerkjent. Din tillit og omdømme som leder avhenger av at hvordan du møter disse menneskene.

Føler du at du har for lite trening og gode verktøy for å håndtere de vanskelige samtalene, de uforutsette situasjonen og konfliktene?

I Marys Place kan du få hjelp til å trene på konkrete situasjoner du er ubekvem i og samtaler du har foran deg.

 

born-to-run.jpg

Foredrag

Kortere foredrag om betydningen av relasjonskompetanse og relasjonsledelse på områder som medarbeiderutvikling, ledelse, endring, konflikthåndtering.

Foredragene passer godt som innledning for arbeidsprosesser, temabaserte konferanser, arbeidsmiljødager hvor målet er å inspirere og invitere til refleksjon rundt samhandling i hverdagen.

Fotograf: Lediard Foto AS

Reklamer