Det vi må tørre å snakke om!

Jeg jobber som kursholder i Relasjonskompetanse gjennom Relasjonsledelse Norge. I Relasjonskompetanse er det identifisert 14 dimensjoner som er viktig å ha fokus på, trene i og utvikle for å opprette og vedlikeholde gode relasjoner mellom mennesker.

Relasjoner er så essensielt for oss at det handler å mestre livet – hverdagsmestring. Mange av oppdragene våre i Relasjonsledelse Norge er innen skolesektoren. I slike oppdrag har vi fokus på relasjonen mellom rektor og lærer, lærerkollegaer mellom, relasjonen mellom hjem og skole og elev til elev. Men den aller viktigste relasjonen vi jobber med er relasjonen mellom lærer og elev.

Vi sammenligner relasjonen mellom lærer og elev som ledningsnettet for strøm. Først må nettet bygges før strømmen kan leveres. På samme måte må læreren bygge relasjonen med eleven før kunnskapen kan leveres, tas imot og nyttiggjøres av eleven.

Mobbing i skolen er stadig på dagsorden, gjerne med en oppblomstring rundt enkeltsaker som får medias søkelys eller i anledning lovendringer og retningslinjer.

I de aller fleste tilfellene snakkes det om mobberne som medelever. Men, vi må også tørre å snakke om de voksne mobberne.

Når jeg gikk på skolen engang for tre fire tiår siden var det langt fra enkelthendelser at elever ble mobbet av lærere. Jeg husker fortsatt de jeg visste om bare i min omgangskrets og i min klasse. De som ble hengt ut for dårlige leseferdigheter, de som ble oversett eller til stadighet hakket på. Jeg husker de hver og en og jeg krymper meg hver gang jeg tenker på det. Jeg skulle så gjerne gjort noe med det. Men jeg var jo selv et barn, en av elevene. Hvor mange voksne så det samme som meg og heller ikke gjorde noe med det?

Jeg skulle så gjerne ønske at dette var historie og for lengst forbigått praksis. Dessverre er det ikke slik. Mens det i tidligere elevundersøkelser ikke har vært spørsmål som har gått på å identifisere hvem som mobber, har elevene i undersøkelsen fra 2016 fått flere tilleggsspørsmål:

Elever som oppgir at de er mobbet får oppfølgingsspørsmål om på hvilke måter de er mobbet, hvem som mobbet, hvor skjedde mobbingen og om skolen gjorde noe for å hjelpe. I Elevundersøkelsen 2016 er det lagt til spørsmål 1) om en selv har vært med å mobbe andre, 2) om en har blitt mobbet digitalt (mobil, Ipad, PC), 3) om de selv har vært med på å mobbe digitalt og 4) om de er blitt mobbet av voksne på skolen.

1,8 prosent av elevene i Elevundersøkelsen 2016 oppgir at de er mobbet av voksne på skolen de siste månedene. 25 prosent av de som er mobbet av voksne oppgir også at de er mobbet av elever. Det vil si at det er 1,3 prosent av elevene som kun er mobbet av voksne på skolen, 0,5 prosent av elevene er både mobbet av medelever og av voksne på skolen, mens 3,9 prosent er bare mobbet av medelever og ikke av voksne på skolen. I motsetning til å bli mobbet av andre elever så øker andelen som er mobbet av voksne på skolen fram til 10.trinn, deretter er det en reduksjon. Jevnt over oppgir gutter mer enn jenter at de er mobbet av voksne på skolen.

( https://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-forskning/rapporter/2017/mobbing-og-arbeidsro-i-skolen_elevundersokelsen-2016_rapport-fra-ntnu.pdf)

431778 elever deltok i undersøkelsen, slik at 1,8 % er 7772 elever. 7772 elever i norsk skole som utsettes for mobbing av voksne. Det kan f.eks. være latterliggjøring, overse eller også overse at andre lærere krenker en elev.

I barnehager er det barn som systematisk blir stengt ute fra lek og av fellesskapet uten at de voksne ser barnet og hjelper barnet inn i lek. Barn kan også bli negativt definert av de voksne som f.eks. han el. hun er så «vill», «aggressiv», «taus» eller «jeg forstår aldri hva han el. hun sier» uten å gjøre et godt nok forsøk til å forstå og se bak atferden til barnet. (http://www.abup.no/voksne-som-mobber/)

Det finnes veldig mange flinke lærere i Norge. Lærere som utgjør en positiv forskjell for sine elever, som blir stående som gode rollemodeller gjennom livet. Hensikten med denne artikkelen er ikke å så tvil om det. Vi må likevel tørre å snakke om den andre siden. For lærere er som mennesker flest. Og lærere er ikke de eneste voksne som mobber. I 2013 oppga totalt 3 % av de yrkesaktive i Norge, omtrent 78.000 mennesker at de hadde blitt mobbet på arbeidsplassen. 2,2 opplevde å bli mobbet av kollegaer en gang i måneden eller mer, og 1,5 % hadde blitt mobbet av leder. Forekomst av mobbing fra kollegaer i norsk arbeidsliv er relativt stabilt i perioden 1989-2013. (http://noa.stami.no/arbeidsmiljoindikatorer/psykososialtorganisatorisk/vold-mobbing-trakassering/mobbet-av-overordnede/)

Vi kan ikke la være å snakke om det. Så lenge vi bare skriver tallene er det lett å holde avstand. Tall er tall. Men hva når vi bryter det ned til enkeltmennesker? Enkeltmennesker, store og små, som hver dag våkner med en klump i magen. Som hver dag er redd for hva som kommer til å skje. Som hver dag føler seg utrygg.  7772 elever som utsettes for mobbing av voksne. Tenk på alle ungene i familien din. Tenk på alle ungene du kjenner. Og alle ungene søstera di eller broren din kjenner. Det blir ikke så mange som 7772. Tenk på hvor mange 7772 egentlig er. 7772 små og mellomstore mennesker som får sår og vonde opplevelser i ryggsekken for resten av livet. På grunn av voksne mennesker som er utdannet og lønnet for å hjelpe de til å utvikle kunnskap og livsmestring.

Det må vi snakke om og det må vi gjøre noe med. Gode relasjoner forebygger mobbing. Mobbing mellom barn, mobbing mellom voksne og barn som mobbes av voksne.

Det er alles ansvar å jobbe med å skape de trygge, sterke og varme relasjonene. Det handler om å si hei. Det handler om å involvere, å bli kjent med, å akseptere og forstå hverandre. Det handler om å interesse seg for og å bry seg om. Vi har alle en jobb å gjøre, og vi må tørre å snakke om det!

 

 

Se også: http://www.hioa.no/vitenogpraksis/Skole-og-utdanning/Skoleforskernes-ni-raad-til-politikerne-Slik-blir-norsk-skole-bedre

One Comment on “Det vi må tørre å snakke om!

  1. Pingback: Det vi må tørre å snakke om! | Sistenytt MCW

Leave a Reply

%d bloggers like this: